Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat over kinderen die vanwege een handicap of stoornis of een andere beperking niet gewoon het reguliere onderwijs kunnen volgen dat de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs bieden. Voor deze kinderen zijn speciale voorzieningen in het onderwijs tot stand gekomen in de vorm van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, scholen of afdelingen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er speciale voorzieningen om hen onderwijs te laten volgen binnen reguliere scholen. Het gaat dan om ondersteuning door samenwerkingsverbanden, ambulante begeleiding en leerwegondersteunend onderwijs. Het samenwerkingsverband waar Het Groene Hart onder valt is PO2203 afdeling Meppel. In het Ondersteuningsplan SWV PO2203 2019-2023 is algemene informatie te vinden van het samenwerkingsverband. 
Naast bovengenoemde opties kunnen we binnen ons samenwerkingsverband gebruik maken van een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) genaamd WijsZo. Kinderen kunnen naar deze voorziening als ze vastlopen binnen het reguliere onderwijs. Binnen deze voorziening (onderwijs en zorg) is veel aandacht voor pedagogische en didactische begeleiding. Kinderen volgen training op gedragsregulatie en -vaardigheden passend bij de ontwikkeling. Er is altijd nauwe samenwerking met de ouders en de school van herkomst. Op de website van WijsZo is uitgebreide informatie te vinden.
In het traject is meestal een intensieve samenwerking met SyZorgt
In bijgaande brief kunt u nalezen hoe passend onderwijs op Het Groene Hart ingevuld wordt. Ouderinformatie_Passend_Onderwijs_uitgebreide_versie