Medezeggenschapsraad

In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende, maar zeker ook wel eens een instemmende rol in beleidszaken. De medezeggenschapsraad van IKC het Groene Hart bestaat uit 6 personen: 3 ouders (gekozen door ouders) en 3 personeelsleden. De zittingsperiode van de MR-leden is drie jaar. Hierna volgen opnieuw verkiezingen.

Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een taakverdeling en een jaarplanning. Ook wordt er een jaarverslag over het afgelopen schooljaar gemaakt. Deze is in te zien en wordt kort besproken tijdens de zakelijke ouderavond. De MR houdt zich onder meer bezig met: personeelsbeleid, schooltijden en vakantierooster, huisvesting, klachtenregeling, begroting, jaarverslag, schoolplan, meerjarig beleidsplan en formatie. Daarnaast kan de MR zich buigen over actuele onderwerpen.

Een ouderlid neemt zitting in de MR namens de ouders van de school. Voor de ouderleden is het daarom van belang om te weten wat er onder ouders leeft. Toch zitten de leden van de MR in de raad zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg met de achterban kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De MR staat dus open voor suggesties van u! De vergaderingen van de medezeggenschapsraad vinden veelal plaats op school en zijn openbaar. Data en tijden worden vermeld op de jaarkalender en op de website van school. De agenda en verslagen van de vergaderingen worden vermeld op de website. Mailadres van de MR: mr.groenehart@wolderwijs.nl

De leden van de MR van Het Groene Hart zijn:
Gréanne Feenstra: lid oudergeleding en voorzitter
Marijn Linde: lid oudergeleding
Rutger de Groot: lid oudergeleding
Moniek Kok: lid personeelsgeleding en GMR-lid

Judith Nipshagen: lid personeelsgeleding en secretaris 
Janice Neerhof: lid personeelsgeleding

We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van ons bevlogen MR-lid en voorzitter Judith Elting. Ze heeft 12 jaar in de MR gezeten. We willen haar enorm bedanken voor haar inzet en het meedenken over onze school in het belang van uw/onze kinderen.