Medezeggenschapsraad

 

 

In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende, maar zeker ook wel eens een instemmende rol in beleidszaken. De medezeggenschapsraad van IKC het Groene Hart bestaat uit 6 personen: 3 ouders (gekozen door ouders) en 3 personeelsleden. De zittingsperiode van de MR-leden is drie jaar. Hierna volgen opnieuw verkiezingen.

Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een taakverdeling en een jaarplanning. Ook wordt er een jaarverslag over het afgelopen schooljaar gemaakt. Deze is in te zien en wordt kort besproken tijdens de zakelijke ouderavond. De MR houdt zich onder meer bezig met: personeelsbeleid, schooltijden en vakantierooster, huisvesting, klachtenregeling, begroting, jaarverslag, schoolplan, meerjarig beleidsplan en formatie. Daarnaast kan de MR zich buigen over actuele onderwerpen.

Een ouderlid neemt zitting in de MR namens de ouders van de school. Voor de ouderleden is het daarom van belang om te weten wat er onder ouders leeft. Toch zitten de leden van de MR in de raad zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg met de achterban kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.De MR staat dus open voor suggesties van u! De vergaderingen van de medezeggenschapsraad vinden veelal plaats op school en zijn openbaar. Data en tijden worden vermeld op de jaarkalender en op de website van school. De agenda en verslagen van de vergaderingen worden vermeld op de website. Mailadres van de MR: mr.groenehart@wolderwijs.nl

De leden van de MR van Het Groene Hart zijn:
Gréanne Feenstra: lid oudergeleding en voorzitter
Marijn Linde: lid oudergeleding
Rutger de Groot: lid oudergeleding
Moniek Kok: lid personeelsgeleding en GMR-lid
Judith Nipshagen: lid personeelsgeleding en secretaris 
Janice Neerhof: lid personeelsgeledingDe MR heeft een eigen e-mailadres: mr.groenehart@wolderwijs.nl

 

Jaarplanning 

De MR stelt ieder schooljaar een jaarplanning op met een aantal vaste items die geagendeerd worden en daarbij komen punten waar de MR extra aandacht aan wil besteden, zogenaamde speerpunten.

Jaarplanning MR 2023-2024.pdf

Jaarplanning MR 2022-2023.pdf
 

Agenda

Er is nog geen agenda beschikbaar voor de komende vergadering van MR  op 11 juni om 19.30 uur.

Notulen 

2024-05-16 notulen MR

2024-04-03 notulen MR

2024-03-05 notulen MR

2024-01-16 notulen MR

2023-11-09 notulen MR

2023-10-11 notulen MR.pdf

2023-09-13 notulen MR.pdf
 

Jaarverslag 

Ieder jaar wordt er aan het eind van het schooljaar een jaarverslag geschreven over het afgelopen schooljaar. Dit wordt gepresenteerd aan de ouders op de zakelijke ouderavond. 

Jaarverslag-MR 2022-2023.pdf

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021-2022.pdf

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021.pdf
 

 

Medezeggenschapsreglement 

In een medezeggenschapsreglement staan richtlijnen waaraan de MR zich heeft te houden. Het is een bovenschools document, opgesteld door Wolderwijs. De MR heeft besloten dit over te nemen en aan te vullen met Huishoudelijk Reglement. 

Medezeggenschapsreglement_01-01-2019_ondertekende_versie_.pdf

Huishoudelijk Reglement.pdf