Intern begeleider en pedagogisch coach

Erna van den Berg is IB-er voor Het Groene Hart. Zij is aanspreekpunt voor sociale en didactische problemen in een groep of bij individuele kinderen. Daarnaast is zij de contactpersoon voor o.a. het samenwerkingsverband. Zij vervult een sleutelrol in het proces van zorg voor de kinderen. De IB-er houdt de toetskalender bij en bewaakt de zorg voor de interventies bij een uitvallende leerling. Indien nodig worden door de IB-er aanvullende toetsen afgenomen. Tijdens de leerling- en groepsbesprekingen worden de (zorg)leerlingen besproken en worden plannen vastgesteld. Wanneer het team handelingsverlegen is met een leerling, wordt overleg gepleegd met het samenwerkingsverband. Daarnaast coacht zij collega’s op interactievaardigheden, klassenmanagement, pedagogische en didactische vaardigheden. Op deze pagina worden artikelen geplaatst die nuttig kunnen zijn voor ouders.
 

Een onderzoek laten doen, maar waar...

Het kan nuttig zijn om een onderzoek te laten doen bij uw kind. Voor een onderzoek heeft u een verwijzing van de huisarts of schoolarts nodig. Een onderzoek kan om verschillende redenen nodig zijn. bv. omdat u (en school) vragen hebben en een verklaring zoeken voor het gedrag van uw kind, of omdat u (en school) wilt weten wat de cognitieve mogelijkheden zijn van uw kind. Presteert uw kind naar verwachting, vragen we te veel of juist te weinig? Over- of ondervragen we met alle gevolgen van dien. Is er sprake van dyslexie? Deze onderzoeken kunnen op verschillende plaatsen gedaan worden. U hebt zelf daarin de vrijheid om te bepalen wie dit onderzoek gaat doen. Hieronder een aantal aanbieders waarmee we samenwerken. U vindt linkjes waarmee u kunt doorklikken naar de eigen site van de verschillende praktijken. Er zijn natuurlijk meer aanbieders dan onderstaande en het staat u uiteraard vrij om uw eigen keuze te maken.  

  • In Hoogeveen/Meppel zitten Marijke Paya en Suzanne de Hoop in de jeugdpraktijk van De IJsselgroep
  • Psychologenpraktijk Van der Vinne heeft een praktijk ook in Hoogeveen waarbinnen o.a. samengewerkt wordt met een speltherapeut. 
  • In Hoogeveen (maar ook Hollandscheveld, Emmen en Assen) zit orthopedagogisch bureau Fievelekwint Floreren.

Een stoornis en dan...

Er zijn verschillende stoornissen mogelijk die het functioneren kunnen belemmeren. Het is ook goed mogelijk dat er geen stoornis vastgesteld is maar er wel verschillende kenmerken gezien worden. Het belangrijkste is vervolgens, hoe ga je ermee om. Er is veel informatie over te vinden op diverse websites en in boeken. Om u enigszins verder te helpen geef ik hier enige handreikingen. Dit stuk zal steeds aangevuld worden met nieuwe relevante informatie. Op school, in onze orthotheek, hebben wij diverse boeken staan met informatie.
De website van de landelijke vereniging Balans digitaal biedt veel informatie, advies en training/workshops over ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen. Autismespectrumstoornissen worden her en der verschillend benoemd. Officieel valt nu alles onder ASS, voorheen werd het uitgesplitst in PDD-NOS, Asperger of klassiek autisme.
Op de website van Picto Maat vindt u materialen, adviezen en tips voor gezinnen en personen met een vermoeden van of diagnose binnen het Autistisch Spectrum. Hier kunt u bijv. tips vinden om het spel van uw kind te stimuleren of pictogrammen om uw kind te ondersteunen met beeldmateriaal. Op veel websites kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief of een blog volgen. Hiermee blijft u op de hoogte van nieuwe dingen.
Sommige kinderen zijn erg sterk visueel ingesteld. Pictogrammen kunnen helpen om uw kind overzicht te bieden in tijd en ruimte. Opvallend is dat in gezinnen waar met pictogrammen e.d. gewerkt wordt, de kinderen na verloop van tijd veranderingen makkelijker verwerken en accepteren. Op de website van Sclera vindt u diverse pictogrammen geordend op categorie of alfabet.

Informatie over leesproblemen en dyslexie

De voorbereiding op leesonderwijs begint al in de groepen 1 en 2 door spelenderwijs bezig te zijn met letters, verhalen en prentenboeken. De meeste leerlingen ontwikkelen interesse in boeken omdat dit hun wereld vergroot en dat vinden ze interessant. Veelal wordt er ook thuis spelenderwijs met boeken en woorden gespeeld. Wie doet er bv. geen spelletjes onderweg in de auto op weg naar …
Wanneer de leerlingen in groep 3 komen begint het aanvankelijk leesproces met behulp van de methode Actief leren Lezen. De ontwikkeling van leerlingen vertoont onderlinge verschillen, immers niemand is gelijk. Sommige leerlingen hebben meer leertijd nodig dan andere leerlingen om een vaardigheid onder de knie te krijgen.
Wanneer leerlingen niet voldoende hebben aan het basisarrangement, het ‘normale’ programma, dan krijgen ze, intensievere instructie en een uitbreiding van de leertijd voor dit vakgebied. Dit noemen we een intensief arrangement. Het hierbij om leerlingen met de laagste scores, ongeveer 25%) Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, kan de basisschool besluiten tot het inzetten van een zeer intensief arrangement (dit betreft de 10% leerlingen met de laagste scores). We gebruiken hier onder andere het programma BOUW! voor.

Wanneer is er sprake van dyslexie?

In Nederland wordt de officiële definitie gehanteerd van Stichting Dyslexie Nederland (2008).
‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.
Dyslexie is een specifieke leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het niet vlot kunnen lezen en spellen van woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.
Volgens de landelijke richtlijnen (protocol leesproblemen en dyslexie van het expertisecentrum Nederlands) mag een leesprobleem dyslexie genoemd worden als door de basisschool is voldaan aan een aantal voorwaarden. Dyslexie wordt uiteindelijk altijd vastgesteld door een psycholoog of orthopedagoog met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek.
De door de basisschool aan te tonen voorwaarden zijn o.a.:

Het leesprobleem en/of spellingprobleem is aantoonbaar hardnekkig (drie maal opeenvolgende V- of E scores, bv. M3-E3 en M4)
Er is voldoende extra instructie en uitbreiding van leertijd gegeven (minstens een uur per week)

Van zorgverzekering naar gemeente

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten zullen vanuit hun verantwoordelijkheid zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief toereikend aanbod van dyslexiezorg. Waarbij gemeenten zorgdragen voor de financiering van de benodigde diagnose en (eventueel) daaruit voortvloeiende behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).
De basisschool zorgt voor een correct voortraject en treedt op als verwijzer wanneer blijkt dat de problematiek zodanig is, dat inzet op zorgniveau 3, het zeer intensief arrangement, niet meer toereikend is. In overleg met de ouders kan de leerling aangemeld worden voor gespecialiseerd zorgaanbod om een diagnose uit te voeren gericht op het vaststellen van EED.
De behandelaar beoordeelt de aanvraag en doet een aanvraag voor vergoeding bij de gemeente.
Indien u n.a.v. bovenstaande informatie meer wilt weten of nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de intern begeleider van school.

Behandelaren in de regio:
• Fievelekwint floreren heeft in Hoogeveen (maar ook Hollandscheveld, Emmen en Assen) een orthopedagogisch bureau. Zij komen op school voor onderzoek en behandeling en werken met de F&L methode (gelijk aan Educare). 
• Timpaan kan voor onderzoek en behandeling op school komen. Zij werken voor spelling met de methode 'Leren lukt'. Voor het technisch lezen werken ze met steunkaarten met kleurtjes. Dit lijkt op Taal in blokjes. 
• Cedin heeft praktijken in Emmen en Assen, maar kan ook voor onderzoek en behandeling op school komen. Zij werken met de methode Letterlicht.
• Jeugdpraktijk IJsselgroep in Hoogeveen biedt onderzoek en behandeling. Ook zij werken met de methode Letterlicht. 
• Berkel-B heeft een praktijklocatie in Hardenberg, maar komt ook op school voor behandeling. Zij werken met het programma Asgaard Saga.
Klinq praktijk heeft een praktijklocatie in Dwingeloo. 

Uiteraard zijn er meer aanbieders voor onderzoek en behandelingen. Het staat u vrij om een andere behandelaar te kiezen. 

Typecursus geschikt voor leerlingen met dyslexie

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de leerlingen om een typecursus te kunnen volgen. Leerlingen kunnen via Pica typen, Type topia of Duck typen een typecursus volgen. Alle typecursussen bieden een dyslexieversie aan. Deze versies zijn ontwikkeld in samenwerking met dyslexiespecialisten. Kijk voor meer informatie op de verschillende websites.

Logopedie op Het Groene Hart

Met praten en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is belangrijk voor een goede ontwikkeling, verstandelijk, emotioneel en sociaal. Spraak en taal beïnvloeden ook de leerprestaties zoals lezen en schrijven. Pedagogisch medewerksters en/of leerkrachten signaleren dit soort problemen vaak als eerste. Zij kunnen een beroep doen op de logopedistes van GGD Drenthe.
Kinderen op het kdv en in groep 1 en 2 kunnen gescreend worden door een logopediste van de GGD. De logopedisten willen stoornissen op het gebied van spraak en taal voorkomen en vroegtijdig opsporen. U kunt hierbij denken aan:
• begrijpen van taal
• het onthouden en gebruiken van woorden (kleine woordenschat)
• zinnen maken / verhalen vertellen
• duidelijk praten (klanken uitspreken)
• voorbereiding op het leren lezen in groep 2
• lezen en spellen
• afwijkend mondgedrag, open mond, duimen, kwijlen en/of slissen

Wanneer uw kind een logopedische behandeling nodig heeft, kunt u daarvoor terecht bij een logopedist in de buurt. Ouders zijn vrij om te kiezen bij wie ze de behandeling willen laten uitvoeren. In Zuidwolde kunt u terecht bij:Jacobien Drenth van Logopediepraktijk Drenth. Logopediepraktijk Drenth heeft een vestiging binnen Het Groene Hart. Iedere maandag- en woensdagochtend is Jacobien aanwezig. Het voordeel voor de kinderen is dat er geen reistijd is, dat de begeleiding in een bekende omgeving kan plaatsvinden en er direct kan worden overlegd met de leerkracht en/of intern begeleider (met uw toestemming) over de begeleiding. Ouders moeten wel 50 % aanwezig zijn, zodat er een goede uitwisseling kan plaatsvinden van oefeningen voor thuis en andere tips en adviezen.

Fysiotherapie op Het Groene Hart

Leerlingen kunnen op meerdere ontwikkelingsaspecten problemen ondervinden. Als er een probleem gesignaleerd wordt op motorisch vlak kan een kind verwezen worden naar de kinderfysiotherapeut. Na overleg met de huisarts of kinderarts zal deze een verwijzing meegeven voor kinderfysiotherapie. Op de website van Primalife is een overzicht te vinden van waarvoor kinderen terecht kunnen bij een kinderfysiotherapeut. Trienke Koopmans is namens Primalife verbonden aan het Groene Hart. 


In het Medisch centrum Thijinge is de praktijk Oefentherapie Hoogeveen gevestigd. De oefentherapeuten Cesar /Mensendieck Marieke Gritter en Annet Valster zijn beide gespecialiseerd in het behandelen van spanning gerelateerde klachten. Zij kunnen leerlingen van onze school behandelen voor verschillende problemen, maar dan meer in de richting van pijn-, spanning- of stress gerelateerde klachten zoals langdurige vermoeidheid, buik- en hoofdpijn. De behandeling is gericht op ontspanning en/of activering.
Daarnaast zien zij ook veel kinderen met houdingsproblematiek. Marieke Gritter is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren met scoliose.
Zij komen indien nodig op school om leerlingen door te spreken, met als doel de behandeling zo optimaal mogelijk af te stemmen met de schoolsituatie.

Kinderergotherapie op Het Groene Hart

Petra Middag-Broks is kinderergotherapeut. Ergotherapie richt zich op het leren en verbeteren van praktische vaardigheden, die ondanks veelvuldige oefening thuis en op school moeilijk blijven, zoals:
• aankleden, bestek hanteren, opruimen, taakjes in huis (zelfredzaamheid);
• knippen/plakken, vouwen, schrijven, concentreren, plannen en organiseren (schoolse vaardigheden);
• samenspel, leren verliezen, zichzelf vermaken, gevarieerd spel (spelen)
• zichzelf binnenshuis en buitenshuis verplaatsen, sport (bewegen).
Hierbij kan gedacht worden aan het aanleren van de vaardigheid via andere leerstrategieën maar ook aan het inzetten van (hulp)middelen en/of voorzieningen.

Petra begeleidt in haar praktijk 'Zo kan ik leren', tevens kinderen met leerproblemen. Indien nodig observeert zij kinderen op de plek waar het handelingsprobleem zich voordoet. Dit kan dus ook op school zijn. Zij werkt samen met de andere disciplines.

Schoolmaatschappelijk werk even voorstellen..

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Sinds maart 2022 ben ik werkzaam als schoolmaatschappelijk werker in gemeente de Wolden. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik werkzaam vanuit Welzijn de Wolden en we zijn verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).Hieronder zal ik kort uitleggen wat het schoolmaatschappelijk werk eigenlijk inhoudt.

 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor kinderen, opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft wat betreft opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor  informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. Ik kan met u in gesprek en/of met uw kind wanneer hier behoefte is. Er kunnen allerlei vragen worden voorgelegd, van groot tot klein. U bent ook welkom als u niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt. Ik zal enkele voorbeelden geven waarmee u onder andere naar het schoolmaatschappelijk werk kunt;

  • Mijn kind is vaak druk en dwars. Hoe kan ik daarmee omgaan? Wat kunnen jullie hierin betekenen?
  • Mijn kind is vaak onzeker, bang en heeft last van faalangst, kunnen jullie meedenken wat we hierin kunnen doen?
  • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind?
  • De opvoeding valt mij zwaar. Kan ik als ouder een training of opvoedcursus volgen?
  • Mijn kind wordt gepest.
  • De bezoekregeling loopt niet goed. Bij wie kan ik terecht voor advies?
  • Wat vertel ik de kinderen over verlies en sterven?

 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven. Tot zover het schoolmaatschappelijk werk in een notendop. Ik hoop hiermee dat u een duidelijk(er) beeld heeft gekregen van wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt.

Ik zal op een aantal momenten op school aanwezig zijn zodat u vragen kunt stellen of kunt binnenlopen. U kunt via onderstaande gegevens contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan ook in overleg met de leerkracht en/of de IB-er. Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of u bent nieuwsgierig wie ik ben, dan bent u van harte welkom!
Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Thomas Dieters
Algemeen- en schoolmaatschappelijk werker. 
Werkdagen: ma (even weken)/ di / wo / do / vrij

 

Oosterweg 14, 7921 GB, Zuidwolde 
T  0528 – 37 86 86 M 06 - 82 52 18 50
E  thomasdieters@welzijndewolden.nl 

www.welzijndewolden.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wanneer er thuis te weinig geld is om een kind te laten sporten, zwem- of muziekles te laten volgen, de schoolreisbijdrage te betalen, een verjaardag te vieren of een dagje uit te gaan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van Sam& voor alle kinderen. Sam& springt bij voor de kinderen. Het is een samenwerkingsverband van Leergeld NederlandJeugdfonds sport en cultuurNationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden deze fondsen één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Je kunt denken aan contributie, sportkleding of bv. huur van een instrument.

Het is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen om mee te kunnen doen. Ze hebben net als andere kinderen in de klas dan ook iets te vertellen over 'de wedstrijd van het afgelopen weekend' of wat ze geleerd hebben op de muziekles. Ze doen mee en ze doen ertoe. Om te kunnen zien of een kind in aanmerking komt kun je kijken op Jeugdfonds sport en cultuur.

Hoe dit voor het jeugdfonds sport en cultuur in z'n werk gaat is te lezen in de bijlage. In gemeente De Wolden heb je de hulp van een intermediair nodig om een aanvraag te kunnen doen. Erna van den Berg is intermediair voor Het Groene Hart. Loop gerust binnen met een vraag, of stuur een mailtje. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden. Er is een Ouderkaart jeugdfonds sport en cultuur.pdf die ingevuld kan worden en ingeleverd bij de intermediair. Hiermee zijn alle benodigde gegevens verzameld en kan de aanvraag zo ingediend worden. 
jeugdfonds sport en cultuur uitleg flyer.pdf